Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

DAILYRAŠČIO KONKURSO „DAILI PLUNKSNELĖ“ NUOSTATAI

  • Paskelbė : Nerija Širvelienė
  • Paskelbta: 2024-02-05
  • Kategorija: Pranešimai

 

ANYKŠČIŲ RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ 2-5  KLASIŲ  MOKINIŲ, TURINČIŲ INDIVIDUALIŲ UGDYMOSI POREIKIŲ  MOKINIŲ, DAILYRAŠČIO KONKURSO „DAILI PLUNKSNELĖ“ NUOSTATAI

 

                                                  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

           1. Anykščių rajono ugdymo įstaigų 2-5 klasių mokinių, turinčių individualių ugdymosi poreikių mokinių dailyraščio konkurso (toliau  konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką.

           2. Konkurso nuostatai skelbiami mokyklos internetinėje svetainėje.

           3. Mokinius konkursui ruošia mokyklų švietimo pagalbos specialistai (specialieji pedagogai, logopedai), lietuvių kalbos mokytojai, ugdantys individualių poreikių turinčius mokinius.

 

                                                   II. KONKURSO TIKSLAI

            4. Organizuojant konkursą siekiama:

               4. 1. skatinti švietimo pagalbos specialistų ir dalykų mokytojų bendradarbiavimą, darbo tęstinumą ir perimamumą, ugdant individualių  ugdymosi poreikių  turinčius mokinius;

               4. 2. tobulinti mokinių rašto kultūrą;

               4. 3. skatinti mokinių kūrybiškumą, pasitikėjimą savo jėgomis;

               4. 4. puoselėti meilę  gimtajai kalbai;

               4. 5. plėtoti tarpinstitucinį bendravimą ir bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja darbo patirtimi. 

 

                                                   III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

            5. Konkursą organizuoja Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla su mokyklos metodinės tarybos organizuojamu projektu ,, Antanas Baranauskas įvairiapusio talento žmogus‘‘ ir Anykščių švietimo pagalbos tarnyba.

            6. Konkurso koordinatorės  logopedė metodininkė Deimantė Orlovienė, specialioji pedagogė Ilona Strumilienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Dangira Nefienė.

             7. Konkurse, vadovaujami pedagogų, dalyvauja  2-5 klasių  mokiniai, turintys individualių ugdymosi poreikių.

             8. Konkursas vyksta nuotoliniu būdu:

                 8.1.  nuo 2024 m. vasario 26 d. iki 2024 m. kovo 15 d. nuskienuoti darbai siunčiami logopedei Deimantei Orlovienei , el.p. orimdeido@gmail.com.

         9. Darbų autoriai, jiems padėję mokytojai turi žinoti, kad jie sutinka būti skelbiami  viešojoje erdvėje, apie juos rašoma, jų kūriniai spausdinami.

       10. Iš kiekvienos amžiaus grupės dalyvauja po vieną mokinį. (pvz. 2 kl.-1 mokinys)

 

IV. REIKALAVIMAI  DAILIOJO RAŠTO DARBUI

 

        11. Dailiojo rašto darbą 2-5 klasių mokiniai rašo:

              11.1. Dailyraščio konkurso „Dailioji plunksnelė“ tekstai apie Antaną Baranauską  pridedami  (žr. priedą) .

              11.2. 2 klasės mokiniai rašo ant antrai klasei skirtų sąsiuvinio lapų.

              11.3. 3-5 klasių  mokiniai rašo ant liniuoto lapo į kiekvieną eilutę.

       12. Dailiojo rašto darbas rašomas ranka, rašytinėmis raidėmis, rašaliniu parkeriu mėlynu rašalu. Korektūros priemonėmis (juostelėmis, pieštukais, tepikliais ir pan.) naudotis negalima.

       13. Parašę darbą, kitoje lapo pusėje moksleiviai nurodo vardą, pavardę, mokyklą ir klasę bei paruošusio mokytojo vardą ir pavardę.

       14. Konkurso dalyvis pateikia tik vieną dailiojo rašto darbą.

 

 

    V. KONKURSO VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

        15. Dailyraščio konkurso vertinimo komisija, vertindama dailiojo rašto darbus, atsižvelgia į :

                15.1. teksto išdėstymą;

                15.2. rašto aiškumą ir tolygumą;

                15.3. darbo estetiką;

                15.4. atidumą ir kalbos taisyklingumą (darbas su klaidomis ar neatitinkantis pateikto rašyti teksto raiškos nebus vertinamas).

        16. Neatitinkantys kriterijų darbai nevertinami.

        17. Komisija savo nuožiūra išrenka originaliausią darbą.

        18. Visi darbų autoriai apdovanojami Anykščių Antano  Baranausko pagrindinės mokyklos padėkomis už dalyvavimą konkurse, o mokiniams padėję mokytojai gaus  Anykščių Švietimo pagalbos tarnybos pažymas už mokinių paruošimą konkursui „Daili plunksnelė“.

 

                                VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

         19. Konkursui atsiųsti darbai nebus grąžinami. Geriausi darbai susegami  albume.

         20. Papildomą informaciją apie konkursą teikia specialioji pedagogė Ilona Strumilienė, tel. 861860014, el.p. strumiliene@gmail.com,  logopedė metodininkė Deimantė Orlovienė, tel. 861674260, el.p. orimdeido@gmail.com.

 

 

 

 

Dailyraščio tekstai apie Antaną Baranauską

2 klasė

                      Anykščiuose gimė poetas Antanas Baranauskas. Jo vardu pavadinta mokykla, skveras. Mieste yra trys jam skirti paminklai. Baranauskas buvo talentingas žmogus.

                                                                                       (20 žodžių)

3 klasė

                      Būsimasis poetas Antanas Baranauskas vaikystėje buvo judrus vaikas. Jis eidavo su vaikais ganyti. Ganyklose tarp piemenų garsėjo išdaigininkas, visokių  žaidimų sumanytojas. Ieškodavo barsuko, lapės olų. Piemenys sekdavo, į kokią olą nuliuoksės voverytė.

                                                                                       (32 žodžiai)

4 klasė

                      Antanas Baranauskas, būsimasis poetas ir vyskupas, dar vaikystėje pamilo gamtą. Išgirdęs ulbant volungę, stengėsi pamatyti tą geltonąją  paukštę. Mėgo klausytis lakštingalos giesmės. Tada su niekuo nesikalbėdavo, tik klausydavo paukščių balsų. Su broliu Juozapėliu piemenavo. Abu eidavo šilelin uogauti ir grybauti.

                                                                                       (40 žodžių)

 

5 klasė

                      Beveik du šimtus metų stovi Klėtelė. Šiandien ji muziejaus dalis. Ši klėtelė mena poetą, vyskupą Antaną Baranauską. Šalia jos jis bėgiojo vaikystėje. Mėgo išdykauti su broliais. Jau mokydamasis kunigų seminarijoje per dvejas atostogas parašė poemą „Anykščių šilelis“. Tai himnas Lietuvos gamtai. Šis kūrinys išgarsino Anykščius ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje.

                                                                                       (51 žodis)

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos