Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Ugdymo planai

Ugdymo organizavimas

Pradinio ugdymo mokslo metų trukmė

 1. Mokslo metų pradžia – einamųjų metų rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų metų rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.
 2. Ugdymo organizavimas 2022–2023 mokslo metais:
  1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.;
  2. ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos (35 savaitės), ugdymo proceso pabaiga – 2023 m. birželio 8 d.;
  3. mokyklos tarybos sprendimu ugdymo procesas organizuojamas trimestrais: pirmas trimestras: rugsėjo 1 d.–lapkričio 30 d. (60 ugdymo dienų), antras trimestras: gruodžio 1 d. – kovo 10 d. (57 ugdymo dienos), trečias trimestras: kovo 13 d. – birželio 8 d. (58 ugdymo dienos);
  4. skiriamos atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2022-10-31

2022-11-04

Žiemos (Kalėdų)

2022-12-27

2023-01-06

Žiemos

2023-02-13

2023-02-17

Pavasario (Velykų)

2023-04-11

2023-04-14

Vasaros:

2023-06-09

2023-08-31

3.  Mokykla dirba penkias dienas per savaitę grupine mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. Nepertraukiamo mokymo(si) organizavimo forma – pamoka, kurios trukmė 1 klasėje – 35 minutės ir 2–4 klasėse – 45 minutės.

4.  Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.), ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, vadovaujantis BUP 7 priedu ir Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos mokymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2021 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-82.

Pagrindinio ugdymo organizavimas


2022–2023 m. m. ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė

Ugdymo proceso

pabaiga

Ugdymo proceso

trukmė savaitėmis

5–10

06–22

37

Ugdymo proceso trukmė 5–10 klasių mokiniams 185 ugdymo dienos;

 1. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę;
 2. Ugdymosi procesas pagal pagrindinio ugdymo programą mokyklos tarybos sprendimu organizuojamas trimestrais. Nustatoma tokia trimestrų trukmė: pirmas trimestras rugsėjo 1 d.– lapkričio 30 d.,  antras trimestras gruodžio 1 d.– kovo 10 d., trečias trimestras kovo 13 d.– birželio 22 d.
 3. Mokinių atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2022-10-31

2022-11-04

Žiemos (Kalėdų)

2022-12-27

2023-01-06

Žiemos

2023-02-13

2023-02-17

Pavasario (Velykų)

2023-04-11

2023-04-14

Vasaros

2023-06-23

2023-08-31

4.  Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai ir kt.), ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (toliau – nuotolinis mokymo būdas), vadovaujantis Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos mokymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2021m. birželio 25 d. įsakymu Nr.V-82.

Atnaujinta: 2023-01-28
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į mokyklą
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40