Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Mokytojų taryba

A.Baranausko pagrindinės mokyklos mokytojų taryba 2023-2024 m. m.

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos taryboje
1. Irena Klimašauskienė Pirmininkė
2. Renata Stražinskienė Pavaduotoja
3. Vilma Tartilienė Sekretorė
4. Skirmantė Banienė Narė
5. Gražina Verbickienė Narė
6. Jūratė Girnienė Narė
7. Asta Kalinauskienė Narė

    

Mokytojų tarybos funkcijos:

 • priima sprendimus dėl Mokyklos veiklos, ugdymo planų, derina ugdymo turinį ir metodus su Mokyklos keliamais uždaviniais ir bendruomenės poreikiais;
 • aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;
 • aptaria pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir galimybes;
 • atviru balsavimu renka mokytojus į Mokyklos tarybą, į Mokyklos mokytojų atestacijos komisiją;
 • inicijuoja Mokyklos kaitos procesus;
 • dalyvauja planuojant Mokyklos veiklą;
 • formuoja ir koreguoja Mokyklos veiklos tikslus ir uždavinius, teikia siūlymus veiklos tobulinimui;
 • svarsto ugdymo programų įgyvendinimą, ugdymo(si) rezultatus;
 • analizuoja skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus; jų ugdymo ir mokymo programas, metodus;
 • analizuoja mokinių mokymosi krūvius;
 • analizuoja mokinių pamokų lankomumą, svarsto Mokyklos nelankymo priežastis;
 • analizuoja nepažangumo priežastis ir teikia siūlymus pažangumui gerinti;
 • svarsto ir priima nutarimus dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę;
 • analizuoja neformaliojo ugdymo organizavimą ir teikia siūlymus jo tobulinimui;
 • aptaria švietimo reformos įgyvendinimo ir pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų metodinės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;
 • teikia siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo;
 • svarsto mokytojų pedagoginio darbo krūvius;
 • vertina Mokyklos vadovų veiklą;
 • analizuoja, kaip Mokykla vykdo veiklos ir ugdymo planus;
 • svarsto Mokyklos ugdymo planą.
Atnaujinta: 2024-06-04
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į mokyklą
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
Iki naujų mokslo metų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.