Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Mokyklos taryba

Mokyklos tarybos nariai 2023–2024 m.m.  

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Rimvydas Eigminas Tėvų atstovas Narys
2. Jūratė Butrimavičienė Tėvų atstovė Narė
3. Kristina Vogulienė Tėvų atstovė Narė
4. Žydrė Zlatkuvienė Tėvų atstovė Pirmininkė
5. Jurgita Baniūnienė Tėvų atstovė Narė
6. Irena Klimašauskienė Mokytojų atstovė Narė
7. Ilona Strumilienė Mokytojų atstovė Narė
8. Jūratė Girnienė Mokytojų atstovė Narė
9. Gintaras Daugėla Mokytojų atstovas Narys
10. Renata Stražinskienė Mokytojų atstovė Sekretorė
11. Augustė Mikulionytė Mokinių atstovė Narė
12. Goda Petraitytė Mokinių atstovė Narė
13. Patricija Dobravolskytė Mokinių atstovas Narys
14. Kamilė Mušninkytė Mokinių atstovė Narė
15. Taja Gražytė Mokinių atstovė Narė
16. Danutė Karčemarskienė Vietos bendruomenės atstovė Narė
17. Simona Vaitkutė Vietos bendruomenės atstovė Narė

Mokyklos tarybos funkcijos:

 • teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria Mokyklos strateginiam planui, metiniui veiklos planui, ugdymo planui, darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams;
 • teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;
 • išklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;
 • svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;
 • teikia siūlymus dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo;
 • vertina Mokyklos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos Savivaldybės tarybai;
 • pasirenka Mokyklos veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;
 • svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • inicijuoja Mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, jo galimybes, inicijuoja naujas bendradarbiavimo formas;
 • analizuoja Mokyklos ūkinę, finansinę veiklą;
 • talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • skiria tėvų atstovus į mokytojų atestavimo komisiją;
 • turi teisę gauti informaciją apie visą Mokyklos veiklą;
 • turi teisę sustabdyti kitų Mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ir teisingumą ištirs kompetentingos institucijos.
Atnaujinta: 2024-02-19
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į mokyklą
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40