Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2023-2024 m.m.

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Gintaras Daugėla Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Pirmininkas

2.

Ilona Strumilienė

Spec. pedagogė, pavaduotoja

Pirmininko pavaduotoja

3.

Vilma Tartilienė

Vokiečių kalbos mokytoja

Sekretorė

4.

Irena Klimašauskienė Direkoriaus pavaduotoja ugdymui Narė

5.

Audronė Bieliauskienė

Soc. pedagogė

Narė

6.

Deimantė Orlovienė

Logopedė

Narė

7.

Birutė Tretjakova

Spec. pedagogė

Narė

8.

Aurelija Ramelienė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Narė
9. Asta Kalinauskienė Specialiojo ugdymo skyriaus-daugiafunkcio centro vedėja Narė

Vaiko gerovės komisijos funkcijos:

 • inicijuoja kiekvienais mokslo metais apklausas, remdamasi Mokykloje turimais atliktų tyrimų, Mokyklos veiklos įsivertinimo, ir kitais duomenimis, atlieka Mokyklos mokymosi aplinkos, jos saugumo, Mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su mokinio gerove susijusių aspektų analizę;
 • rūpinasi pozityvaus Mokyklos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja: smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašą, gyvenimo įgūdžių, prevencinių ugdymo programų įgyvendinimą;  
 • rekomenduoja Mokykloje dirbantiems mokytojams organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityse;
 • gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą ir pagalbos mokiniui specialistų pirminio mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymosi procese įvertinimą, kreipiasi į pedagoginės psichologinės pagalbos skyrių dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo; 
 • koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • pagal poreikį konsultuoja baigiamosios klasės mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, dėl jų tolesnio mokymosi;
 • teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimą, mokinio minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą;
 • pasibaigus nustatytam mokinio vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina sklandų mokinio įsitraukimą į ugdymo(si) procesą ir organizuoja mokiniui reikalingos mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą;
 • įvykus krizei Mokykloje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą Mokyklos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę Mokyklos bendruomenės dalį, vykdo krizės valdymo priemones pagal krizės valdymo veiksmų planą įvykus krizei (1 priedas);
 • bendradarbiauja su Mokyklos savivaldos institucijomis, savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, mokinio minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, teritorine policijos įstaiga, vaiko teisių apsaugos skyriumi, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis.

Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2021-11-05 16:40:52 20.6 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021-11-05 16:40:52 23.89 KB
Vaiko gerovės komisijos (VGK) veiklos planas 2023-2024 m. m. 2024-01-09 15:24:58 260.7 KB

Atnaujinta: 2024-06-04
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į mokyklą
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
Iki naujų mokslo metų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.