Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

ESFA projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ veikla „ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“

Mokykla dalyvauja esfa projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme veikloje „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“

Mūsų projekto tikslas – pagerinti silpnai besimokančių mokinių pasiekimus.

Mokykloje įvyko susitikimas su projekto konsultante Anykščių r. savivaldybės švietimo skyriaus vyriausiąja specialiste Nijole Pranckevičiene. Buvo aptartos darbo kryptys ir suformuota darbo grupė projektui įgyvendinti.

Kaip didžiausias problemas mokytojai įvardijo tai, kad mokiniams trūksta motyvacijos, savarankiškumo, jie negeba susirasti informacijos įvairiose šaltiniuose, netinkamai pateikia darbus, netvarkingai atlieka namų užduotis, negeba planuoti savo laiko (pamokų ruošos, laisvalaikio). Manome, kad mokinių savivertė padidėtų, jei jie mokytojų padedami, įsitrauktų į ugdymosi tikslų išsikėlimą, laikytųsi susitarimų, prisiimtų atsakomybę už savo ūgtį. Visa tai mažais žingsneliais veda prie savivaldaus mokymosi, kuris kelia mokinių savivertę. Taigi savivaldaus mokymo(si) tema yra aktuali mūsų mokyklai.

Projekto įgyvendinimo metu tikimės sužinoti, kaip savivaldus ir personalizuotas mokymasis pamokoje gali laiduoti akademinių pasiekimų ir asmenybės ūgties dermę; išanalizuoti ir suprasti, kaip sukurti sąlygas, kad mokinys taptų savo mokymosi „šeimininku“, t.y. atsakingu už savo mokymąsi, asmeninių tikslų kėlimą, laiko planavimą.

Projekto rezultatas - savivaldus mokymas yra veiksmingas, mokytojai kartu su mokiniais išsikelia mokymosi tikslus, mokiniai pasirenka mokymosi metodus, būdus ir formas, reflektuoja mokymąsi, įsivertina išmokimą ir matuoja asmeninę pažangą.

Atnaujinta: 2024-02-19
  • Elektroninis dienynas
  • Priėmimas į mokyklą
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 8.00 - 8.45
  • 2. 8.55 - 9.40
  • 3. 9.50 - 10.35
  • 4. 10.45 - 11.30
  • 5. 12.05 - 12.50
  • 6. 13.00 - 13.45
  • 7. 13.55 - 14.40