Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Naudojimosi biblioteka taisyklės

 

Naudojimosi biblioteka taisyklės

1. Mokyklos bibliotekos knygų ir vadovėlių fondas yra mokyklos turtas, ir juo gali naudotis visi mokyklos moksleiviai ir darbuotojai.

2. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas pagal bibliotekos mokamų paslaugų sąrašą.

3. Kiekvienas skaitytojas privalo susipažinti su naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir įsipareigoto jas vykdyti, pasirašydamas skaitytojo formuliare.

4. Skaitytojams į namus išduodama ne daugiau 5 spaudinių ir ne ilgesniam kaip 15 dienų laikotarpiui (chrestomatijoms, vadovėliams ir žodynams šis terminas netaikomas). Naujiems, didelę paklausą turintiems spaudiniams išdavimo į namus terminas gali būti trumpinamas iki 3 dienų. Reti, vertingi, informaciniai ir periodiniai leidiniai į namus neišduodami

5. Labai svarbu – elgesys:

 • Bibliotekoje elkitės tyliai, nevalgykite ir negerkite.
 • Neišneškite spaudinių iš bibliotekos, jei jie neįrašyti į skaitytojo formuliarą.
 • Rūpestingai saugokite visas paimtas knygas.

6. Skaitytojo atsakomybė:

 • Praradęs ar nepataisomai sugadinęs knygą ar vadovėlį, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pačiu arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu arba atlyginti dviguba jo rinkos kaina pinigais / jei spaudinys buvo pirktas litais. 
 • Pabaigęs mokyklą arba nutraukęs mokymąsi joje, moksleivis privalo atsiskaityti su biblioteka.
 • Baigiantis mokslo metams moksleiviai ir darbuotojai knygas ir vadovėlis grąžina į biblioteką nustatyta tvarka, o atostogų metu vėl galima naudotis biblioteka.
 • Tyčia sugadinęs bibliotekos turtą ar pažeidęs naudojimosi biblioteka taisykles, skaitytojas gali būti įspėtas, apie jo netinkamą elgesį pranešta mokyklos vadovybei, tėvams bei globėjams.
 • Bibliotekininkas mokyklos vadovo įsakymu nesilaikantiems taisyklių skaitytojams terminuotai arba visam laikui gali atimti teisę naudotis biblioteka. 

Mokyklinių vadovėlių priėmimo ir išdavimo tvarka: 

1. Pradinių klasių vadovėliai išduodami rugpjūčio mėnesį klasių mokytojoms ir atgal priimami į biblioteką pasibaigus mokslo metams. Vadovėlius į biblioteką grąžina ir už jų saugumą, būklę atsako pradinių klasių mokytojos.

2. 5-10 klasių dalykų vadovėliai, jų komplektų dalys mokiniams išduodami rugpjūčio 28-31 dienomis. Vadovėlius mokiniams išdalina dalykų klasės vadovas pagal vadovėlių išdavimo – priėmimo sąrašus.

Atnaujinta: 2024-06-04
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į mokyklą
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40