Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Bibliotekos veiklos programa 2022 m.

Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos bibliotekos veiklos programa 2022 metams

Tikslas: Visapusiškai tenkinti mokyklos bendruomenės narių informacinius poreikius, ugdyti kūrybiškumą, savo fondais, aplinka ir veikla dalyvauti ugdymo procese, sudarant galimybę asmenybei savarankiškai tobulėti.

Uždaviniai:

 1. Ugdyti mokinių informacinius, darbo su informacija gebėjimus, bei kompetencijas, naudoti šiuolaikines technologijas, internetą bibliotekos veikloje.
 2. Analizuoti turimus išteklius ir mokyklos bendruomenės informacijos poreikius, sistemingai kaupti, tvarkyti, atnaujinti bibliotekos fondus aktualia, naujausia, reikalinga grožine bei metodine literatūra.
 3. Vykdyti projektus, renginius, akcijas, bendradarbiaujant kartu su įvairių dalykų mokytojais.
 4. Informuoti mokytojus bei moksleivius aktualiais kultūriniais, visuomeniniais klausimais. Tam naudoti internetą, socialinius tinklus.
 5. Nuolat rengti temines parodas, organizuoti įvairias mokinių darbų parodas, temines popietes, literatūrinius skaitymus.
 6. Dalyvauti bibliotekininkams organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo seminaruose.

Eil. Nr.

Veikla

Data

Atsakingas

Laukiami rezultatai

1.

Skaitytojų aptarnavimas

1.1. Skaitytojų, lankytojų aptarnavimas. Buvusių skaitytojų perregistravimas, naujų registracija. Formuliarų pildymas 1-10 kl.

Visus metus

G. Karvelienė

Kultūringai ir greitai aptarnaujami skaitytojai. Tvarkingas, papildytas bibliotekos fondas. Tvarkingai pildomi formuliarai.

 

1.2. Naujų skaitytojų supažindinimas su aptarnavimo bibliotekoje tvarka ir taisyklėmis, jų apmokymas naudotis atviru fondu. Edukacinės pamokėlės 1 klasių mokiniams.

Visus metus

Rugsėjis-spalis

G. Karvelienė

Nauji skaitytojai supažindinti su tvarka, taisyklėmis. Skaitytojai moka naudotis atviru fondu.

 

1.3. Pirmokų supažindinimas su biblioteka, elgesio bibliotekoje taisyklėmis, knygelių priežiūra.

Spalio -

lapkričio mėn.

G. Karvelienė

Pirmokai supažindinti su tvarka ir taisyklėmis.

 

1.4. Atsakymai į skaitytojų pateiktas užklausas, pagalba atrenkant esminę medžiagą.

Esant reikalui

G. Karvelienė

Greitai atsakytos skaitytojų bibliografinės užklausos, suteikta reikalinga informacija.

2.

Bibliotekos fondo komplektavimas ir tvarkymas

2.1. Ugdymo procesui reikalingos literatūros ir vadovėlių užsakymas derinant su mokyklos taryba. (Sudarant reikalingos literatūros sąrašą, pagal kurį nuperkama naujų leidinių).

 

 

Balandžio mėn.

Rugsėjo

mėn.

 

G. Karvelienė

 

Atlikta vadovėlių ir mokymo priemonių poreikių analizė. Užsakyta nauja literatūra ir vadovėliai. Tvarkingai, tinkamai papildyti bibliotekos ir vadovėlių fondai. Manoma, kad įsigijus naujų mokymo priemonių, prisidėta prie ugdymo kokybės gerinimo.

 

2.2. Naujai gautos literatūros ir vadovėlių paruošimas išdavimui, fondo apskaitos dokumentų pildymas.

Gavus naują literatūrą.

G. Karvelienė

Naujos knygos klasifikuotos, susistemintos, anspauduotos.

 

2.3. Bibliotekos fondo papildymas grožine literatūra ir vadovėliais.

Gruodžio mėn.

G. Karvelienė

Iš likusių lėšų, įsigytos knygos, vadovėliai, mokymo priemonės.

 

2.4. Turimų vadovėlių fondo analizė.

Birželio mėn.

G. Karvelienė

Atnaujinta informacija apie turimus vadovėlius.

 

2.5. Neaktualios, susidėvėjusios grožinės literatūros, vadovėlių atrinkimas ir nurašymas

Birželio-rugpjūčio mėn.

G. Karvelienė

Atsižvelgiant į aplinkybes, kartą metuose išvežama nurašyta literatūra, vadovėliai.

 

Fondo apsaugos užtikrinimas

2.6. Skaitytojų, lankytojų apskaitos vedimas, bibliotekos dienoraščio pildymas.

Nuolat

G. Karvelienė

Atlikta skaitytojų ir lankytojų apskaita, užpildytas bibliotekos dienoraštis.

 

2.7. Gaunamos, išduodamos, nurašomos literatūros apskaitos vedimas. Bibliotekos statistinės ataskaitos rengimas.

Sausio mėn.

G. Karvelienė

Sutvarkytos bibliotekos ir vadovėlių fondų bendrosios apskaitos knygos. Metams pasibaigus, parengta statistinė bibliotekos ataskaita.

3.

Pagalba mokytojams ir jų informavimas

3.1. Apie naujai gautos grožinės, metodinės literatūros, vadovėlius, informavimas.

 

 

Gavus naujų knygų, vadovėlių

 

 

G. Karvelienė

 

Mokytojai internetu informuojami apie naujai gautą grožinę, metodinę literatūrą bei vadovėlius.

 

3.2. Ieškantiems šaltinių tam tikromis temomis, pagalbos suteikimas.

Pagal poreikius

G. Karvelienė

Sėkmingai bendradarbiaujama. Knygų populiarinimas.

 

Dalyvavimas ugdymo procese

3.3. Individualūs pokalbiai su mokiniais apie knygas, metodinės pagalbos moksleiviams, besirengiantiems konkursams, olimpiadoms, projektiniams darbams, ruošiantiems namų darbus, teikimas.

3.4. Vesti bibliotekoje integruotas įvairių dalykų pamokas.

Esant reikalui

G. Karvelienė

Individualių pokalbių metu ugdomi mokinių kultūriniai interesai. Mokiniai skatinami domėtis ne tik programine literatūra. Suteikta metodinė pagalba mokiniams.

 

Integruotas įvairių dalykų gebėjimų ugdymas.

 

3.5. Ugdomas mokinių domėjimąsi grožine ir mokslo populiariąja literatūra.

Nuolat

G. Karvelienė

Surengtos įvairių mokslo sričių teminės parodos.

4.

Parodų, renginių organizavimas

 

 Stendinis pranešimas „Žuvę už Lietuvos laisvę“. Skirtas Laisvės gynėjų dienai paminėti.

 

Paroda poetui A. Baranauskui.

120-osios mirimo metinės.

 

 

 

Paroda rašytojai Ievai Simonaitytei atminti.

 

 

Stendas-paroda „Vasaris – sveikos gyvensenos mėnuo“.

 

 

Integruota pamoka „Mano žinutė Lietuvai“. Lietuvos valstybės atkūrimo diena.

 

Tarptautinė gimtosios kalbos diena. Protmūšis „Ar moki savo gimtąją kalbą?“

 

 

Literatūrinė paroda. Rašytojai Šatrijos Raganai – 145.

 

 

 

Stendas „Lietuvos pasirinkimas: nepriklausomybė“.

 

Stendas – paroda  „Kada knygas draudė“ Knygnešio diena.

 

Kovo 20-oji- Pasaulinė Žemės diena. Stendas „7 pasaulio stebuklai“.

 

Tarptautinė vaikų knygos diena. „Kartu su pasaka“. Garsiniai skaitymai.

 

Stendas – paroda apie rašytoją   A. Vienuolį.

 

„Mano šeimos margutis“. Vaikų velykinių darbelių  paroda.

 

 Gegužės 7-oji-spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Kūrybinių darbelių paroda „Skirtukas knygai“.

 

Knygų paroda rašytojui Jonui Avyžiui atminti.

 

Popietė su knyga. Bruno Ferrero kūrinėlių skaitymas.

 

Birželio 1-oji- Tarptautinė vaikų diena. Paroda-stendas „Vaikai šypsosi“.

 

Knygų paroda rašytojui Antanui Vaičiulaičiui paminėti.

 

„Naujausios knygos bibliotekoje“.

 

„Lietuvos žydų genocido diena“. Leidinių paroda.

 

 

Pamoka „Eiliuotos pasakos“. Pasirinktų eiliuotų pasakų skaitymas.

 

 

Spalio 4-oji- Pasaulinė gyvūnijos diena. Stendas –paroda „Mano augintinis“.

 

 

Spalis – mokyklų bibliotekų mėnuo. Piešinių paroda „Mano mylimiausias herojus“.

 

 

V. Krėvei – 140. Literatūrinė paroda.

 

 

Edukacinė pamokėlė 1 klasės mokiniams „Kur gyvena knygos“.

 

 

J. Mačiuliui – Maironiui – 160. Literatūrinė paroda „Gėlės Maironio kūryboje“.

 

 

Šiaurės bibliotekų savaitė. Garsiniai skaitymai.

 

 

Popietė „Eilėraščių takučiu“. Eilėraščių apie rudenį skaitymas.

 

 

Kalėdų belaukiant. „Ir palinkėki linksmų šv. Kalėdų“. Šventinių sveikinimų paroda.

 

 

Literatūrinė paroda rašytojui Pranui Mašiotui atminti.

Pagal datą

01 03-01 13

01 17-01 21

 

 

 

01 23 - 01 30

 

 

 

01-31-02 04

 

 

 

 

02 07-02 11

 

 

 

 02 21-02 25

 

 

 

 

 02 28-03 04

 

 

 

 03 07-03 14

 

 

 

03 14-03 18

 

 

 

 03 21- 03 31

 

 

 

04 04-04 06

 

 

 

 04 07-04 15

 

 

04 19-04 25

 

 

 

05 02-05 13

 

 

 

 

05 16-05 20

 

 

05 23-05 26

 

 

06 01-06 10

 

 

 

 

 

06 20-06 27

 

 

 

09 01-09 16

 

 

09 19-09 23

 

 

 

09 26-09 30

 

 

 

 

10 03-10 07

 

 

 

 

 10 10-10 14

 

 

 

 

10 17-10 21

 

 

 

10 24-10 28

 

 

 

 

11 07-11 11

 

 

 

 

 
 

11 14-11 18

 

 

 

 

 

11 21-11 25

 

 

 

 

 

 

12 01-12 16

 

 

 

 12 19-12 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Karvelienė

Istorijos mokytojai

 

 

G. Karvelienė

Lietuvių kalbos mokytojai

 

G. Karvelienė

 

 

 

G. Karvelienė

 

 

 

G. Karvelienė

Prad.  kl. mokytojai

 

 

G. Karvelienė

 

 

 

G. Karvelienė

Lietuvių klb. Mokytojai

 

 

G. Karvelienė

 

 

 

G. Karvelienė

Prad. kl. mokytojai

 

G. Karvelienė

 

 

 

G. Karvelienė

 

 

 

G. Karvelienė

 

 

G. Karvelienė Prad. kl. mokytojai

 

G. Karvelienė Prad. kl. mokytojai

 

 

G. Karvelienė

 

 

G. Karvelienė

 

 

G. Karvelienė

 

 

 

 

 

G. Karvelienė

 

 

 

G. Karvelienė

 

 

G. Karvelienė Istorijos mokytojai

 

G. Karvelienė Prad. kl. mokytojai

 

 

G. Karvelienė Prad. kl. mokytojai

 

 

G. Karvelienė

Prad. kl. mokytojai

 

 

G. Karvelienė

 

 

 

G. Karvelienė

 

 

 

 

G. Karvelienė

Lietuvių k. mokytojai

 

 

G. Karvelienė

Prad. kl. mokytojai

 

G. Karvelienė

Prad. kl. mokytojai

 

 

 

 

Parodų, renginių metu apie 45% mokinių susipažins su literatūros klasikais, mokslo žmonėmis. Pažymėtos valstybinės šventės. Patenkinti mokinių, mokytojų bei kitų skaitytojų kultūriniai poreikiai.

 

Skatinama mokinių saviraiška, motyvacija.

 

Efektyvus bibliotekos erdvių panaudojimas.

 

Skaitymo skatinimas.

5.

Savišvieta

Kvalifikacijos kėlimas, dalyvavimas kursuose, seminaruose, konferencijose.

 

Nuolat

 

G. Karvelienė

Dalyvauta kursuose, seminaruose, konferencijose, bibliotekininkų susirinkimuose. Išvykos į kitų mokyklų bibliotekas. Pasikeitimas profesiniais įgūdžiais.

 

 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į mokyklą
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40