Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Bibliotekos veiklos programa 2023 m.

TIKSLAI:

Mokyklos biblioteka – informacijos centras, kaip asmens raštingumo, informacinių gebėjimų, ugdymo ir ugdymosi organizacija, užtikrinanti įvairių poreikių mokinių ir mokyklos bendruomenės reikmes, veiklą.

 1.  Bibliotekos fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese bei padėti įgyvendinti mokyklos ugdymo tikslus, sudarant sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti.
 2. Ugdyti bendravimo įgūdžius, pagrįstus tolerancija, demokratiškumo ir pagarbos kiekvienam žmogui principais.
 3.  Ruošti moksleivius gyventi informacinėje visuomenėje ir ugdyti nuolatinį skaitymo poreikį.

 UŽDAVINIAI:

 1. Mokyklos bendruomenės nariams teikti informacines paslaugas, susijusias su ugdymo procesu. 
 2. Atnaujinti ir plėsti bibliotekos fondus.
 3.  Plėtoti ir palaikyti mokinių skaitymo įgūdžius ir džiaugsmą skaityti.
 4. Informuoti mokytojus bei moksleivius aktualiais kultūriniais, visuomeniniais klausimais.
 5. Nuolat rengti temines parodas, organizuoti įvairias mokinių darbų parodas, temines popietes, literatūrinius garsinius skaitymus.
 6. Dalyvauti bibliotekininkams organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo seminaruose.

Eil. Nr.

Veikla

Data

Atsakingas

Laukiami rezultatai

1.

Skaitytojų aptarnavimas

1.1. Skaitytojų, lankytojų aptarnavimas. Buvusių skaitytojų perregistravimas, naujų registracija. Formuliarų pildymas 1-10 kl.

Visus metus

G. Karvelienė

Kultūringai ir greitai aptarnaujami skaitytojai. Tvarkingas, papildytas bibliotekos fondas. Tvarkingai pildomi formuliarai.

 

1.2. Naujų skaitytojų supažindinimas su aptarnavimo bibliotekoje tvarka ir taisyklėmis, jų apmokymas naudotis atviru fondu. Edukacinės pamokėlės 1 klasių mokiniams.

Visus metus

Rugsėjis-spalis

G. Karvelienė

 

 

 

Nauji skaitytojai supažindinti su tvarka, taisyklėmis. Skaitytojai moka naudotis atviru fondu.

 

1.3. Pirmokų supažindinimas su biblioteka, elgesio bibliotekoje taisyklėmis, knygelių priežiūra.

Spalio -

lapkričio mėn.

G. Karvelienė

Pirmokai supažindinti su tvarka ir taisyklėmis.

 

1.4. Atsakymai į skaitytojų pateiktas užklausas, pagalba atrenkant esminę medžiagą.

Nuolat

G. Karvelienė

Greitai atsakytos skaitytojų bibliografinės užklausos, suteikta reikalinga informacija.

2.

Bibliotekos fondo komplektavimas ir tvarkymas

2.1. Ugdymo procesui reikalingos literatūros ir vadovėlių užsakymas derinant su mokyklos taryba. (Sudarant reikalingos literatūros sąrašą, pagal kurį nuperkama naujų leidinių).

 

 

Balandžio mėn.

Rugsėjo

mėn.

 

G. Karvelienė

 

Atlikta vadovėlių ir mokymo priemonių poreikių analizė. Užsakyta nauja literatūra ir vadovėliai. Tvarkingai, tinkamai papildyti bibliotekos ir vadovėlių fondai. Manoma, kad įsigijus naujų mokymo priemonių, prisidėta prie ugdymo kokybės gerinimo.

 

2.2. Naujai gautos literatūros ir vadovėlių tvarkymas, apskaitymas pagal bibliotekinius reikalavimus, suvedimas į bibliotekinę programą MOBIS, fondo apskaitos dokumentų pildymas.

Gavus naują literatūrą.

G. Karvelienė

Naujos knygos klasifikuotos, susistemintos, anspauduotos.

 

2.3. Bibliotekos fondo papildymas grožine literatūra ir vadovėliais.

Gruodžio mėn.

G. Karvelienė

Iš likusių lėšų, įsigytos knygos, vadovėliai, mokymo priemonės.

 

2.4. Turimų vadovėlių fondo analizė.

Birželio mėn.

G. Karvelienė

Atnaujinta informacija apie turimus vadovėlius.

 

2.5. Neaktualios, susidėvėjusios grožinės literatūros, skaitytojų pamestų ar sugadintų vadovėlių atrinkimas ir nurašymas.

Birželio-rugpjūčio mėn.

G. Karvelienė

Atsižvelgiant į aplinkybes, kartą metuose išvežama nurašyta literatūra, vadovėliai.

 

Fondo apsaugos užtikrinimas

2.6. Skaitytojų, lankytojų apskaitos vedimas, bibliotekos dienoraščio pildymas.

Nuolat

G. Karvelienė

Atlikta skaitytojų ir lankytojų apskaita, užpildytas bibliotekos dienoraštis.

 

2.7. Gaunamos, išduodamos, nurašomos literatūros apskaitos vedimas. Bibliotekos statistinės ataskaitos rengimas.

Sausio mėn.

G. Karvelienė

Sutvarkytos bibliotekos ir vadovėlių fondų bendrosios apskaitos knygos. Metams pasibaigus, parengta statistinė bibliotekos ataskaita.

3.

Pagalba mokytojams ir jų informavimas

3.1. Apie naujai gautos grožinės, metodinės literatūros, vadovėlius, informavimas.

 

 

Gavus naujų knygų, vadovėlių

 

 

G. Karvelienė

 

Mokytojai internetu informuojami apie naujai gautą grožinę, metodinę literatūrą bei vadovėlius.

 

3.2. Ieškantiems mokytojams, šaltinių tam tikromis temomis, pagalbos suteikimas vedant integruotas pamokas.

Pagal poreikius

G. Karvelienė

Sėkmingai bendradarbiaujama. Knygų populiarinimas.

 

3.3 Bendradarbiavimas su mokytojais atnaujinant vadovėlius ir programinę literatūrą.

Pagal poreikius

G. Karvelienė

Sėkmingai bendradarbiaujama.

Knygų, vadovėlių atnaujinimas.

 

Dalyvavimas ugdymo procese

3.4. Individualūs pokalbiai su mokiniais apie knygas, metodinės pagalbos moksleiviams, besirengiantiems konkursams, olimpiadoms, projektiniams darbams, ruošiantiems namų darbus, teikimas.

3.5. Vesti bibliotekoje integruotas įvairių dalykų pamokas.

Esant reikalui

G. Karvelienė

Individualių pokalbių metu ugdomi mokinių kultūriniai interesai. Mokiniai skatinami domėtis ne tik programine literatūra. Suteikta metodinė pagalba mokiniams.

 

Integruotas įvairių dalykų gebėjimų ugdymas.

 

3.6. Ugdomas mokinių domėjimąsi grožine ir mokslo populiariąja literatūra.

Nuolat

G. Karvelienė

Surengtos įvairių mokslo sričių teminės parodos.

4.

Parodų, renginių organizavimas

Pagal datą

 

Parodų, renginių metu apie 45% mokinių susipažins su literatūros klasikais, mokslo žmonėmis. Pažymėtos valstybinės šventės. Patenkinti mokinių, mokytojų bei kitų skaitytojų kultūriniai poreikiai.

 

Paroda rašytojui Vincui Mykolaičiui Putinui 130 gimimo metinėms paminėti.

01 02-01 09

G. Karvelienė Lietuvių kalbos mokytojai

Skaitymo skatinimas.

 

Stendinis pranešimas „Atmintis gyva“, skirtas Laisvės gynėjų dienai paminėti.

01 09-01 13

G. Karvelienė

Istorijos mokytojai

Skatinama mokinių saviraiška, motyvacija.

 

Mikės Pūkuotuko diena. Pūkuotuko išmintis.

01 16-01 20

G. Karvelienė

Pradinių klasių mokytojai

Skatinama mokinių saviraiška, motyvacija.

 

„Iliustruoju pasaką.“ Pasirinktos pasakos skaitymas ir iliustravimas.

01 23 01 30

G. Karvelienė

Pradinių klasių mokytojai

Skaitymo skatinimas.

 

Saugesnio interneto diena.

Paskaita – diskusija.

02 06-02 10

G. Karvelienė

Informatikos mokytojai

 

 

Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Stendas „Mūsų namai-Lietuva“.

02 13-02 17

G. Karvelienė

Istorijos mokytojai

Efektyvus bibliotekos erdvių panaudojimas.

 

Tarptautinė gimtosios kalbos diena „Ar moki savo gimtą kalbą?“. Viktorina.

02 20-02 24

G. Karvelienė

Lietuvių kalbos mokytojai

 

 

Stendas „Lietuvos istorijos vingiuose“.

03 06-03 13

Istorijos mokytojai

Ugdomas mokinių pilietiškumas, tautinė savimonė.

 

Stendas-paroda „Knygnešių takais“. Knygnešių diena.

03 13-03 17

G. Karvelienė

 

 

155 metų- Vilhelmui Starosta-Vydūnui. Literatūrinė paroda.

03 20-03 24

G. Karvelienė

Lietuvių kalbos mokytojai

Susipažinimas su literatūros klasikais.

 

Tarptautinė vaikų knygos diena. „Mažais žingsneliais į pasakų šalį“. Garsiniai skaitymai.

04 03-04 05

G. Karvelienė

Pradinių klasių mokytojai

Skaitymas taps prasmingesnis.

 

Stendas-paroda apie rašytoją Igną Šeinių.

04 03-04 10

G. Karvelienė

Susipažinimas su literatūros klasikais.

 

Akcija „Ar aplenktas vadovėlis“.

04 17-04 21

G. Karvelienė

 

 

Kūrybinių darbelių paroda „Velykinis margutis“.

04 24-05 02

Pradinių klasių mokytojai

Efektyvus bibliotekos erdvių panaudojimas.

 

Gegužės 7-oji-spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Tvari draugystė su knyga. Garsiniai skaitymai 4 kl.

05 08-05 12

G. Karvelienė

R. Baurienė

Skaitomumo skatinimas, knygelių pasirinkimo gebėjimas.

 

Viktorina 2-3 kl. mokiniams „Atspėk pasaką“.

05 15-05 19

G. Karvelienė

 

Formuojamas skaitymo teksto suvokimas.

 

 

Birželio 1-oji-Tarptautinė vaikų diena. Paroda-stendas.

05 29-06 02

G. Karvelienė

Efektyvus bibliotekos erdvių panaudojimas.

 

Literatūrinė knygų paroda skirta poetui Vytautui Mačerniui.

06 05-06 09

G. Karvelienė

 

 

Mokslo ir žinių diena „Su rugsėjo 1-ąja“. Stendas.

09 01

G. Karvelienė

 

 

Naujausios knygos bibliotekoje.

09 04-09 08

G. Karvelienė

 

 

„Lietuvos žydų genocido diena“. Leidinių paroda.

09 18-09 22

G. Karvelienė

D. Tručinskienė

 

 

Bibliotekos svečiai-prailgintos dienos grupės vaikai. Popietė su knyga.

09 25-09 29

G. Karvelienė

R. Rukšienė

Skaitymo skatinimas.

 

Spalio 4-oji-Pasaulinė gyvūnijos diena. Stendas-paroda „Mano augintinis“.

10 02-10 06

Pradinių klasių mokytojai

Efektyvus bibliotekos erdvių panaudojimas.

 

Spalis – mokyklų bibliotekų mėnuo. Foto konkursas „Aš ir mano šeima skaito“.

10 09-10 13

G. Karvelienė

Pradinių klasių mokytojai

Efektyvus bibliotekos erdvių panaudojimas.

 

Literatūrinė paroda skirta rašytojui V. Krėvei.

10 16-10 20

G. Karvelienė

Efektyvus bibliotekos erdvių panaudojimas.

 

Edukacinės pamokėlės 1 klasės mokiniams „Pažintis su biblioteka“.

10 23-10 27

G. Karvelienė

Pradinių klasių mokytojai

Skaitomumo skatinimas.

 

Šiaurės bibliotekų savaitė. Garsiniai skaitymai. Tuvė Janson ir jos knygos.

11 13-11 17

G. Karvelienė

Lietuvių kalbos mokytojai

Skaitymo skatinimas.

 

Paroda-stendas. Jurgai Ivanauskaitei – 62.

11 13- 11 17

Lietuvių kalbos mokytojai

Efektyvus bibliotekos erdvių panaudojimas.

 

Netradicinė skaitymo pamoka 5 kl. mokiniams. Perskaitytų knygų pristatymas „Siūlau paskaityti ir tau“.

11 20-11 24

Lietuvių kalbos mokytojai

Skatinama mokinių motyvacija.

 

Akcija „Knygų Kalėdos“. Dalijamės knyga-dalijamės gerumu.

2023-12

G. Karvelienė

A. Simanonienė

 

 

Kalėdiniai skaitymai.

12 11-12 15

G. Karvelienė

Skaitymo skatinimas.

 

„Kuo kvepia Kalėdos?“. Prieskonių paroda.

12 18-12 22

G. Karvelienė

K. Striukienė

Efektyvus bibliotekos erdvių panaudojimas.

5.

Savišvieta

5.1. Kvalifikacijos kėlimas. Dalyvavimas metodiniuose pasitarimuose, seminaruose.

5.2. Dalyvavimas mokytojų tarybos posėdžiuose, mokyklos renginiuose.

Nuolat

G. Karvelienė

Dalyvauta kursuose, seminaruose, bibliotekininkų susirinkimuose. Išvykos į kitų mokyklų bibliotekas. Pasikeitimas profesiniais įgūdžiais, dalijamasi gerąja patirtimi, domimasi naujovėmis, tobulinamos profesinės ir pedagoginės kompetencijos.

Bibliotekos veiklos planą parengė: bibliotekininkė Gitana Karvelienė

 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į mokyklą
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40