Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Bibliotekos veiklos programa 2024 m.

VEIKLOS POGRAMA 2024 METAMS

 

Mokyklos biblioteka yra neatskiriama mokymo proceso dalis, ir mokymosi vieta. Ji tenkina mokyklos bendruomenės poreikius, dalyvauja ugdymo procese, sudaro mokymosi visą gyvenimą pagrindą.

 

Mokyklos bibliotekos uždaviniai:

· palaikyti ir plėtoti mokyklos siekiamus ugdymo tikslus;

· ugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją;

· mokyklos bendruomenės nariams teikti informacines paslaugas;

· siekti, kad mokyklos biblioteka taptų mokinių saviugdos centru ir laisvalaikio praleidimo vieta;

· organizuoti veiklą, skatinančią kultūrinį ir socialinį sąmoningumą.

 

 

Eil. Nr.

Veikla

Data

Atsakingas

Laukiami rezultatai

1.

Skaitytojų aptarnavimas

1.1. Skaitytojų, lankytojų aptarnavimas. Buvusių skaitytojų perregistravimas, naujų registracija. Formuliarų pildymas 1-10 kl.

Visus metus

G. Karvelienė

Kultūringai ir greitai aptarnaujami skaitytojai. Tvarkingas, papildytas bibliotekos fondas. Tvarkingai pildomi formuliarai.

 

1.2. Naujų skaitytojų supažindinimas su aptarnavimo bibliotekoje tvarka ir taisyklėmis, jų apmokymas naudotis atviru fondu. Edukacinės pamokėlės 1 klasių mokiniams.

Visus metus

Rugsėjis-spalis

G. Karvelienė

 

 

 

Nauji skaitytojai supažindinti su tvarka, taisyklėmis. Skaitytojai moka naudotis atviru fondu.

 

1.3. Pirmokų supažindinimas su biblioteka, elgesio bibliotekoje taisyklėmis, knygelių priežiūra.

Spalio -

lapkričio mėn.

G. Karvelienė

Pirmokai supažindinti su tvarka ir taisyklėmis.

 

1.4. Atsakymai į skaitytojų pateiktas užklausas, pagalba atrenkant esminę medžiagą.

Nuolat

G. Karvelienė

Greitai atsakytos skaitytojų bibliografinės užklausos, suteikta reikalinga informacija.

2.

Bibliotekos fondo komplektavimas ir tvarkymas

2.1. Ugdymo procesui reikalingos grožinės literatūros, mokymo priemonių,  vadovėlių fondo atnaujinimas, atsižvelgiant į atnaujintas bendrąsias programas ir derinant su mokyklos taryba. (Sudarant reikalingos literatūros sąrašą, pagal kurį nuperkama naujų leidinių).

 

 

Balandžio mėn.

Rugsėjo

mėn.

 

G. Karvelienė

 

Atlikta vadovėlių ir mokymo priemonių poreikių analizė. Užsakyta nauja literatūra ir vadovėliai. Tvarkingai, tinkamai papildyti bibliotekos ir vadovėlių fondai. Manoma, kad įsigijus naujų mokymo priemonių, prisidėta prie ugdymo kokybės gerinimo.

 

2.2. Bendravimas ir bendradarbiavimas su leidyklų atstovais, leidyklų naujienų sekimas

Per visus metus

G. Karvelienė

Mokytojų ir mokinių aprūpinimas reikiamais naujais leidiniais.

 

2.3. Naujai gautos literatūros ir vadovėlių tvarkymas, apskaitymas pagal bibliotekinius reikalavimus, suvedimas į bibliotekinę programą MOBIS, fondo apskaitos dokumentų pildymas.

Gavus naują literatūrą.

G. Karvelienė

Naujos knygos klasifikuotos, susistemintos, anspauduotos.

 

2.4. Bibliotekos fondo papildymas grožine literatūra ir vadovėliais.

Gruodžio mėn.

G. Karvelienė

Iš likusių lėšų, įsigytos knygos, vadovėliai, mokymo priemonės.

 

2.5. Turimų vadovėlių fondo analizė.

Birželio mėn.

G. Karvelienė

Atnaujinta informacija apie turimus vadovėlius.

 

2.6. Neaktualios, susidėvėjusios grožinės literatūros, skaitytojų pamestų ar sugadintų vadovėlių atrinkimas ir nurašymas.

Birželio-rugpjūčio mėn.

G. Karvelienė

Atsižvelgiant į aplinkybes, kartą metuose išvežama nurašyta literatūra, vadovėliai.

 

Fondo apsaugos užtikrinimas

2.7. Skaitytojų, lankytojų apskaitos vedimas, bibliotekos dienoraščio pildymas.

Nuolat

G. Karvelienė

Atlikta skaitytojų ir lankytojų apskaita, užpildytas bibliotekos dienoraštis.

 

2.8. Gaunamos, išduodamos, nurašomos literatūros apskaitos vedimas. Bibliotekos statistinės ataskaitos rengimas.

Sausio mėn.

G. Karvelienė

Sutvarkytos bibliotekos ir vadovėlių fondų bendrosios apskaitos knygos. Metams pasibaigus, parengta statistinė bibliotekos ataskaita.

3.

Pagalba mokytojams ir jų informavimas

3.1. Apie naujai gautos grožinės, metodinės literatūros, vadovėlius, informavimas.

 

 

Gavus naujų knygų, vadovėlių

 

 

G. Karvelienė

 

Mokytojai internetu informuojami apie naujai gautą grožinę, metodinę literatūrą bei vadovėlius.

 

3.2. Ieškantiems mokytojams, šaltinių tam tikromis temomis, pagalbos suteikimas vedant integruotas pamokas.

Pagal poreikius

G. Karvelienė

Sėkmingai bendradarbiaujama. Knygų populiarinimas.

 

3.3 Bendradarbiavimas su mokytojais atnaujinant vadovėlius ir programinę literatūrą.

Pagal poreikius

G. Karvelienė

Sėkmingai bendradarbiaujama.

Knygų, vadovėlių atnaujinimas.

 

Dalyvavimas ugdymo procese

3.4. Individualūs pokalbiai su mokiniais apie knygas, metodinės pagalbos moksleiviams, besirengiantiems konkursams, olimpiadoms, projektiniams darbams, ruošiantiems namų darbus, teikimas.

3.5. Vesti bibliotekoje bibliografines, integruotas įvairių dalykų pamokas.

3.6. Mokyti mokinius naudotis informacinėmis paieškos sistemomis (interaktyvi lenta-stalas).

Esant reikalui

G. Karvelienė

Individualių pokalbių metu ugdomi mokinių kultūriniai interesai. Mokiniai skatinami domėtis ne tik programine literatūra. Suteikta metodinė pagalba mokiniams.

 

Integruotas įvairių dalykų gebėjimų ugdymas.

 

3.7. Ugdomas mokinių domėjimąsi grožine ir mokslo populiariąja literatūra.

Nuolat

G. Karvelienė

Surengtos įvairių mokslo sričių teminės parodos.

4.

Parodų, renginių organizavimas

Pagal datą

 

Parodų, renginių metu apie 45% mokinių susipažins su literatūros klasikais, mokslo žmonėmis. Pažymėtos valstybinės šventės. Patenkinti mokinių, mokytojų bei kitų skaitytojų kultūriniai poreikiai.

 

Šarlis Pero – literatūrinės fėjų pasakos pradininkas. Literatūrinė paroda.

01 02-01 05

G. Karvelienė Lietuvių kalbos mokytojai

Skaitymo skatinimas.

 

Sausio 13-oji-Lietuvos laisvės gynėjų diena. Paroda „Ar prisimenu, kodėl mes esame laisvi?“.

01 08-01 12

G. Karvelienė

Istorijos mokytojai

Skatinama mokinių saviraiška, motyvacija.

 

Martynui Vainilaičiui – 91. Skaitome eilėraščius.

01 22-01 25

G. Karvelienė

Pradinių klasių mokytojai

Skaitymo skatinimas, motyvacija.

 

Tarptautinė holokausto aukų atminimo diena. Paroda-stendas.

01 26- 01 31

G. Karvelienė

Istorijos mokytojai

Skaitymo skatinimas.

 

Saugesnio interneto diena.

Paskaita – diskusija.

02 05-02 09

G. Karvelienė

Informatikos mokytojai

 

 

Viktorina 5 klasių mokiniams „Pažink Lietuvą“. Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.

02 12-02 15

G. Karvelienė

Istorijos mokytojai

Efektyvus bibliotekos erdvių panaudojimas.

 

Tarptautinė gimtosios kalbos diena „Ar moki savo gimtą kalbą?“. Viktorina.

02 19-02 23

G. Karvelienė

Lietuvių kalbos mokytojai

 

 

Stendas-paroda „Juostos Lietuvai“.

03 01-03 07

Dailės mokytojai

Ugdomas mokinių pilietiškumas, tautinė savimonė.

 

Stendas-paroda „Kovo 11-oji: laisvės spalvos“.

03 08-03 15

G. Karvelienė

 

 

Filmas „Knygnešys“ – knygnešio dienai paminėti.

03 18-03 22

G. Karvelienė

Istorijos mokytojai

Prisimins istoriją.

 

Tarptautinė vaikų knygos diena. „Gražiausios lietuvių liaudies pasakos“. Garsiniai skaitymai.

04 08-04 12

G. Karvelienė

Pradinių klasių mokytojai

Skaitymas taps prasmingesnis.

 

Stendas-paroda apie rašytoją Antaną Vienuolį.

04 02-04 05

G. Karvelienė

Susipažinimas su literatūros klasikais.

 

Akcija „Ar aplenktas vadovėlis“.

04 15-04 19

G. Karvelienė

 

 

Kūrybinių darbelių paroda „Velykinis margutis“.

04 08-05 12

Pradinių klasių mokytojai

Efektyvus bibliotekos erdvių panaudojimas.

 

Gegužės 7-oji-spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. „Mus vienija knygos, raštas, kalba“. Paroda-stendas.

04 29-05 03

G. Karvelienė

 

Skaitymo skatinimas.

 

„Sveikinimai mamai“. Paroda-stendas.

05 06-05 10

G. Karvelienė

 

 

 

Viktorina 3-4 kl. mokiniams „Atspėk pasaką“.

05 13-05 17

G. Karvelienė

 

Formuojamas skaitymo teksto suvokimas.

 

 

Birželio 1-oji-Tarptautinė vaikų diena. Paroda-stendas.

06 03-06 07

G. Karvelienė

Efektyvus bibliotekos erdvių panaudojimas.

 

Literatūrinė knygų paroda skirta rašytojai Lazdynų Pelėdai.

06 10-06 14

G. Karvelienė

 

 

Mokslo ir žinių diena „Su rugsėjo 1-ąja“. Stendas.

09 02-09-06

G. Karvelienė

 

 

Naujausios knygos bibliotekoje.

09 09-09 13

G. Karvelienė

 

 

„Lietuvos žydų genocido diena“. Leidinių paroda.

09 23-09 27

G. Karvelienė

D. Tručinskienė

 

 

Užsiėmimas 1, 5 klasių mokiniams „Aš bibliotekoje“.

09 30

G. Karvelienė

1 ir 5 klasių mokytojos

Skaitymo skatinimas.

 

Bibliografinė pažintinė pamokėlė „Aš ir biblioteka“. Knygų skirtukų gamyba su 2c klasės mokiniais.

10 01-10 04

G. Karvelienė

R. Baurienė

Efektyvus bibliotekos erdvių panaudojimas.

 

Spalis – mokyklų bibliotekų mėnuo. Skaitymo skatinimo veiklos 1-4 kl. mokiniams. Garsiniai skaitymai.

10 07-10 11

G. Karvelienė

Pradinių klasių mokytojai

Efektyvus bibliotekos erdvių panaudojimas.

 

Literatūrinė paroda skirta rašytojai Ramutei Skučaitei.

10 14-10 18

G. Karvelienė

Efektyvus bibliotekos erdvių panaudojimas.

 

Informacinis stendas „Žalingi įpročiai“.

10 21-10 25

G. Karvelienė

Biologijos mokytoja

 

 

Šiaurės bibliotekų savaitė. Garsiniai skaitymai.

11 11-11 15

G. Karvelienė

Lietuvių kalbos mokytojai

Skaitymo skatinimas.

 

„Mes jau mokame skaityti“,  1-ų kl. mokinių priėmimas į skaitytojus.

11 18- 11 22

Pradinių klasių mokytojai

Skaitymo skatinimas.

 

Netradicinė pamoka 5 kl. mokiniams. Filmų peržiūra bibliotekoje „Kinas gimstantis iš literatūros“.

11 25-11 229

Klasių mokytojai

Skatinama mokinių motyvacija domėtis kino menu.

 

Akcija „Knygų Kalėdos“. Dalijamės knyga-dalijamės gerumu.

2023-12

G. Karvelienė

A. Simanonienė

 

 

Kalėdiniai skaitymai.

 

12 09-12 13

G. Karvelienė

Skaitymo skatinimas.

 

Kalėdinių knygų paroda.

12 16-12 20

G. Karvelienė

 

Efektyvus bibliotekos erdvių panaudojimas.

5.

Savišvieta

5.1. Kvalifikacijos kėlimas. Dalyvavimas metodiniuose pasitarimuose, seminaruose.

5.2. Dalyvavimas mokytojų tarybos posėdžiuose, mokyklos renginiuose.

Nuolat

G. Karvelienė

Dalyvauta kursuose, seminaruose, bibliotekininkų susirinkimuose. Išvykos į kitų mokyklų bibliotekas. Pasikeitimas profesiniais įgūdžiais, dalijamasi gerąja patirtimi, domimasi naujovėmis, tobulinamos profesinės ir pedagoginės kompetencijos.

 

Bibliotekos veiklos planą parengė: bibliotekininkė Gitana Karvelienė

 

 

  • Elektroninis dienynas
  • Priėmimas į mokyklą
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 8.00 - 8.45
  • 2. 8.55 - 9.40
  • 3. 9.50 - 10.35
  • 4. 10.45 - 11.30
  • 5. 12.05 - 12.50
  • 6. 13.00 - 13.45
  • 7. 13.55 - 14.40